در فضای مجازی تصویری مبنی بر صدور کارت نان، وایرال شده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، نماینده قم در مجلس در رابطه با این موضوع نوشته:

کارت سهمیه‌بندی نان هم چاپ شد!؟