انسیه خزعلی ،چند همسری
جوابیه روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

جوابیه روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده

تحریف هم حدی دارد نه تا ۱۸۰ درجه !!!

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi