خوردوسازان
زرشکِ زرین برای خودروسازانِ داخلی ۲۴ مهر ۱۴۰۱

زرشکِ زرین برای خودروسازانِ داخلی

موضوع کیفیت خودروهای داخلی از جمله موضوعات بسیار مهم در کشور است. سطح کیفی اقلام تولیدی در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi