دانشگاه ، اخراج اساتیذ
ادامه چراغ خاموش اخراج اساتید دانشگاه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

ادامه چراغ خاموش اخراج اساتید دانشگاه

مصطفی آذرخشی ،عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۲ از دانشگاه اخراج شد. همچنین او در مهر ماه سال جاری نیز به دلیل امضای یک بیانیه با درخواست آزادی دانشجویان معترض بازداشتی، از تدریس تعلیق شده بود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi