دولت روحانی
گزارش ١٠٥ بانک مرکزی و رد ادعایی علیه دولت روحانی ۲۵ دی ۱۴۰۰

گزارش ١٠٥ بانک مرکزی و رد ادعایی علیه دولت روحانی

با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی، نادرست بودن ادعای استقراض ١٣٥ هزار میلیارد تومانی و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی دولت روحانی مشخص شده است.

logo-samandehi