دیدار رهبری
بانیان وضع موجود به گفته رئیسی در صف اول دیدار رهبری! ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

بانیان وضع موجود به گفته رئیسی در صف اول دیدار رهبری!

حسن با مدرك دكترا، چند سالي بود كه مسوول يكي از اداره‌هاي شهري كوچك شده بود. در اين مدت به خاطر فعاليت‌هايش، چند لوح تقدير از مقامات شهر دريافت كرده بود. اما با روي كار آمدن دولت ابراهيم رييسي، از مسووليت عزل شد و چند ماه طول كشيد كه يك كارمند غير بومي با مدرك ليسانس، حاضر شد در مسووليت آن سازمان قرار بگيرد. حسن موضع انتقادي نسبت به دولت جديد داشت و مثل بسياري ديگر از مديران دولت روحاني، دستور عزل او به خاطر مسائل سياسي صادر شده بود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi