ضمانت آمریکا
هیچ ضمانتی در بازگشت آمریکا به برجام، مهمتر از عمل نیست ۲۳ دی ۱۴۰۰

هیچ ضمانتی در بازگشت آمریکا به برجام، مهمتر از عمل نیست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکایی ها می گویند هر چقدر امضا و کاغذ بخواهید ما به شما خواهیم داد اما از ما ضمانت و راستی آزمایی مدت دار نخواهید.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi