فروش خاک ایران
«پروپاگاندا»ی رئیسی را باور کنیم یا فلاکت ملی جزیره‌فروشی را! ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

«پروپاگاندا»ی رئیسی را باور کنیم یا فلاکت ملی جزیره‌فروشی را!

به عقیده‌ی زیدآبادی: «هشدار این مقام رسمی در مورد تکرار تجربۀ یونان در ایران که فقط با فروش صد جزیره قادر به پرداخت دیون داخلی خود شد، نیاز به هیچگونه توضیحی ندارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi