فساد چای دبش،دولت رئیسی
کنایه ‌ای بعد از افشای فساد بزرگ چای ۱۴ آذر ۱۴۰۲

کنایه ‌ای بعد از افشای فساد بزرگ چای

اخیراً در هر افتتاحی که صورت می‌گیرد، گفته می‌شود که سال‌های سال معطل مانده بود و به دست ما افتتاح شد.هر فسادی هم که افشا می‌شود مربوط به گذشته است و به این دولت ربطی ندارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi