محدود سازی اینترنیت
‌زورآزمایی موافقان و مخالفان محدودسازی اینترنت ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

‌زورآزمایی موافقان و مخالفان محدودسازی اینترنت

زمستان که با خبر خوش رد طرح صیانت در مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل ایرادات فراوان و مواد خلاف قانون اساسی آن شروع شد، قرار است با تصویب طرح مد‌نظر موافقان محدودسازی اینترنت به پایان برسد. نکته مهم هم عدم تمکین موافقان طرح به نظر کارشناسی مرکز پژو‌هش‌هاست و بهانه هم روال‌بودن تن‌ندادن نمایندگان مجلس به نظرات کارشناسی عنوان شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi