مصرف کالری
کمبود حداقل مصرف کالری در ایرانیان با گسترش فقر مطلق ۱۳ دی ۱۴۰۱

کمبود حداقل مصرف کالری در ایرانیان با گسترش فقر مطلق

گسترش فقر مطلق در سال‌های اخیر باعث شده بیش از نصف ایرانیان کمتر از حداقل کالری مورد نیاز مصرف کنند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi