نماینده چابهار ، مجلس
قطع کردن میکروفن نماینده چابهار در مجلس ۱۶ آبان ۱۴۰۱

قطع کردن میکروفن نماینده چابهار در مجلس

معین الدین سعیدی نماینده چابهار در حال تذکر به دلیل حوادث زاهدان و خاش بود که میکروفن او را قطع کردند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi