وسایل نقلیه
شایدتنفس برایمان آسان شود ۰۴ دی ۱۴۰۰

شایدتنفس برایمان آسان شود

باتوجه به این نکته که درپاییزوزمستان ، پدیده وارونگی هوابیشترازبهاروتابستان رخ می دهد،حال باآغاززمستان این مساله مجددبحث روزشده وپشتبندآن معضل آلودگی ناشی ازترددوسایل نقلیه درشهرهاوعلی القاعده بحث زیان حاصل ازحرکت خودروهای فرسوده درخیابان هاازسطح کارشناسی به رسانه هاکشیده شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi