کارهای دولت
جمهوری اسلامی: این همه تمجید و تعریف از دولت، پس کارهای دولت کو؟ ۰۳ آذر ۱۴۰۱

جمهوری اسلامی: این همه تمجید و تعریف از دولت، پس کارهای دولت کو؟

اگر دولتی با رویکردی مخالف نظر عزیزان در انتخابات حائز اکثریت آرا شده بود و درحال حاضر در قوه مجریه فعالیت و مسئولیت داشت رفتار عزیزان دولت فعلی چه بود؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi