کاظم صدیقی ، معتمد جاعل
مضحکه معتمد جاعل ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

مضحکه معتمد جاعل

گواه صادق آن شعر حضرت حافظ که می‌گوید «واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند ...»، همانا شیخ‌البکایی است که هم محراب و منبر را دارد و هم آن کار دگر را؛ خاصه آنکه نه تنها محراب و منبر را دارد، بلکه معروف است به شیخ گریانی که با اندک ذکرمصیبتی چشمه اشکش می‌جوشد و در انظار سرریز می‌کند!

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi