تصویری از تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در واکنش به فاجعه تلخ برای مهسا امینی را ببینید.