علی کریمی مصاحبه جدیدی را با مکس امینی کمدین معروف ایرانی انجاد داده است.علی کریمی که مدتی است به دلیل اتفاقات اخیر ایران را ترک کرده، بار دیگر محل اقامت خود را تغییر داده است.