محمدحسین خوشوقت، برادر بزرگترین عروس رهبر انقلاب نوشت:زائو وارد مرحله دردها و فشارهای نوبهای زایمان شده است؛ خودش هم نخواهد، قطعا خواهد زایید.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، محمدحسین خوشوقت، برادر بزرگترین عروس رهبر انقلاب نوشت:زائو وارد مرحله دردها و فشارهای نوبهای زایمان شده است؛ خودش هم نخواهد، قطعا خواهد زایید.

اطرافیان باید صبورانه و دلسوزانه کمک اش کنند.
پیش بینی من آن است که به رغم دردها و ناله ها و فریادها و خونریزیها او سر زا نخواهد رفت؛
خبری در راه است؟ / توییت پر رمز و راز «خوشوقت» برادر بزرگترین عروس رهبر انقلاب