برگردیم به انتخابات ریاست‌جمهوری و واکنش بهادری جهرمی در ایام تبلیغات به شایعه فیلترینگ احتمالی اینستاگرام در دولت رئیسی: این از نامردی‌هایی است که در حق ایشان می‌کنند.