جمهوری اسلامی در ستون خبر‌های ویژه خود به اعتراضات علیه انتصابات اخیر در وزارت کشاورزی اشاره کرده است. این روزنامه نوشت: وزارت جهاد کشاورزی هنوز در برابر اعتراض عده‌ای از کارکنان این وزارتخانه به انتصابات وزیر جدید، واکنش نشان نداده است. کارکنان معترض می‌گویند از ۱۳ انتصاب که وزیر جدید [سید جواد ساداتی نژاد]انجام داده […]

جمهوری اسلامی در ستون خبر‌های ویژه خود به اعتراضات علیه انتصابات اخیر در وزارت کشاورزی اشاره کرده است.

این روزنامه نوشت: وزارت جهاد کشاورزی هنوز در برابر اعتراض عده‌ای از کارکنان این وزارتخانه به انتصابات وزیر جدید، واکنش نشان نداده است.

کارکنان معترض می‌گویند از ۱۳ انتصاب که وزیر جدید [سید جواد ساداتی نژاد]انجام داده ۱۲ مورد آن از افراد خارج این وزارتخانه بوده که سه مورد از آن‌ها فامیلی است.

انتظار اینست که آقای وزیر در مورد صحت و سُقم این ادعا روشنگری نماید.