خبرهایی دائر بر دادن کد یکتا به افغانها، اعطای تابعیت به افغانستانی ها و خانواده آنها، اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زن های ایرانی و مردان افغان و تبادل هیات با طالبان، هجوم افغان ها را به ایران بیشتر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  روزنامه هم میهن نوشت: درحالیکه افکار عمومی ایرانیان سخت مشغول حضور میلیون ها افغان و عوارض خشونت زای آنهم میهن: دولت ملزم است درباره استفاده از افغان‌ها در انتخابات توضیح دهد/ صدای اعطای شناسنامه به مهاجران افغانستانی از دهان برخی روحانیون بلند است! است، در کشور صدای اعطای شناسنامه به افغان ها از دهان برخی از جمله روحانیون بلند است و همزمان سکوتی مأیوس کننده بر نهادهای مربوطه حاکم است که بوی بی برنامگی یا انعطاف نسبت به افغان ها از آن استشمام می شود.

خبرهایی دائر بر دادن کد یکتا به افغانها، اعطای تابعیت به افغانستانی ها و خانواده آنها، اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زن های ایرانی و مردان افغان و تبادل هیات با طالبان، هجوم افغان ها را به ایران بیشتر کرده است.