در آغاز دوره كارشناسي در رشته اقتصاد، جزو اولين مسائلي كه براي يك دانشجو در آموزش توسعه مطرح مي‌شود، اين است كه رشد اقتصادي ممكن است در سطوح بالايي اتفاق بيفتد، اما به واسطه بي‌كيفيت بودن، مضمون كاملا ضدتوسعه‌اي داشته باشد.

امنيت سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۱» كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس در اسفند ۱۴۰۲ آمده كه ارزيابي امنيت سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد امنيت سرمايه‌گذاري در اين سال به مقدار قابل توجهي نامناسب‌تر و بدتر شده است. شما كجا بهبود فضاي كسب و كار ايجاد كرديد! با شوك درماني‌هاي پياپي اين بهبود حاصل شده يا با افزايش وحشتناك نرخ بهره اوضاع بهتر شده و چشم‌انداز اميدبخش‌تر براي سرمايه‌گذاري توليدي در كشور ايجاد كرده است!

 

روي دولت قبل را در حركت

به سمت اضمحلال سفيد كرديد

نمي‌گويم از آنها تعريف كنيد، من هم در دولت قبل به جز حدود۱۷۰ مقاله، سخنراني و مصاحبه، دو كتاب در زمينه مسير خطرناك رو به انحطاطي كه به خاطر خطاهاي سياست‌گذاري در آن دوره اتفاق افتاده است، منتشر كردم. من براي نقد كردن آن دولت هزينه دادم اما اكنون به شما مي‌گويم شما روي آن دولت را در تخريب و تشديد سرعت حركت به سمت اضمحلال سفيد كرديد. صادقانه بگوييد آنها چه كارهايي مي‌كردند كه شما نمي‌كنيد! اگر تخريب‌ها را با دامن زدن به مناسبات عدم شفافيت كه بسترساز فساد است انجام دادند و با وارد كردن شوك‌هاي پي در پي به قيمت‌هاي كليدي، اين اقدامات را انجام دادند شما كدام يك را انجام نداديد؟

 

حدود ۷۵ درصد وام بانك‌ها

به زيرمجموعه‌هاي خود است

در حالي كه يكي از حادترين بحران‌هاي بخش توليدي ما دسترسي به سرمايه در گردش است، به‌طور متوسط حدود ۷۵ درصد وام‌هايي كه بانك‌ها ارايه مي‌دهند، به زيرمجموعه‌هاي خود است؛ چرا اين دولت در برابر اين مسائل سكوت مي‌كند؟ چرا با اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس رسما در گزارشي عنوان كرده كه نزديك به دوسوم ايام سال گذشته، بيش از ۵۰ درصد رشد پايه پولي فقط مربوط به طرز عمل بانك […] مي‌شده، اين دولت سكوت مي‌كند؟!

 

تناقض در ارايه آمار سرمايه‌گذاري

در بخش نفت؟!

ايشان (سخنگوي اقتصادي دولت) فرموده‌اند ما ركورد جذب سرمايه خارجي را زده‌ايم! بايد به ايشان گفت اينها منطق رفتاري دارد. كدام يك از عناصر جاذبه ايجاد كن را بهبود بخشيده‌ايد! تناقض‌ها را ببينيد همين آقاي سخنگو در هشتم اسفند ۱۴۰۲ رقم سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت را حدود ۴.۸ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت از اين نظر بخش نفت نسبت به ديگر بخش‌هايي كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي كردند شاگرد اول بوده است! اما در ۱۴ فروردين ۱۴۰۳ مي‌گويد سهم بخش نفت از كل سرمايه خارجي جذب شده يك و نيم درصد است! اگر اين ۱٫۵ درصد درست باشد به معني اين است كه كل سرمايه خارجي جذب شده در بخش نفت حدود ۸۲ ميليون دلار است يعني زير ۱۰۰ ميليون دلار؟!! فاصله زماني اين دو اظهارنظر را مقابل چشم خود بياوريد!

 

چرا كارشناسي كه درباره نرخ ارز هشدار داد تنبيه شد؟

آنها كه افزايش چشمگير بازدهي در فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار پول و سرمايه را دامن مي‌زنند كشور را به ورطه‌هاي خطرناك مي‌برند. كليددار اين قضيه در سال گذشته بانك مركزي بوده است. اين اقدامات را كه دولت قبل نكرده و اين تصميمات را هم استكبار جهاني نگرفته است. مهم‌تر اين است كه هم آقاي رييس‌جمهور و هم آقاي سخنگو، شرافتمندانه از مسوولان زيرمجموعه خود بخواهند، گزارشي درباره مطلبي كه مرداد ۱۴۰۰ دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه منتشر كرد، بدهند. عنوان اين گزارش «برآورد بدهي‌هاي دولت از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶» بود. آن كارشناس با شرفي كه اين گزارش را تهيه كرده و هشدار داده بود را عزيزان تنبيه كردند؛ اما مي‌خواهم بگويم اين گزارشي بود كه در همين دولت منتشر شده بود. گزارش سازمان برنامه مي‌گويد حدود سال ۱۴۰۶ اوضاع نرخ ارز بسيار فاجعه‌آميز مي‌شود، اما عزيزان او را تنبيه كردند! گفته بود در سال ۱۴۰۰ نرخ ارز به ۲۵ هزار تومان مي‌رسد، شما او را تنبيه كرديد در حالي كه كارنامه‌اي كه خودتان رقم زديد از اين رقم بيشتر بود! شرم‌آور است! نگوييم شرم‌آور، بلكه بگوييم عبرت‌آموز است!