عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "دبیرکل حزب مؤتلفه : گرانی‌های روزافزون همه را خسته کرده. نیازمند تحول عمیق در کشور هستیم.

به گزارش پایگاه خبری مردمی هاعباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: کارد به استخوان اصولگرایان هم رسیده است؛ صدای آشپزان هم از شوری غذا بلند شده است.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: کارد به استخوان اصولگرایان هم رسیده است. صدای آشپزان هم از شوری غذا بلند شده است.

عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: “دبیرکل حزب مؤتلفه : گرانی‌های روزافزون همه را خسته کرده. نیازمند تحول عمیق در کشور هستیم.
معلوم می‌شود که کارد به استخوان اصولگرایان هم رسیده است. صدای آشپزان هم از شوری غذا بلند شده است.”