زاکانی تصریح کرد: خودم را توانمندتر از دیگران می‌دانم. اقبال مردم به هرکسی بود او نامزد نهایی جبهه انقلاب است.

علیرضا زاکانی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد:اگر خطری جهت گیری دولت رئیسی را به خطر بیاندازد دوستان جبهه انقلاب باید با هم تفاهم کنند.

به گزارش انتخاب، وی افزود: احتمال دارد جریان ارتجاع‌طلب به توفیق نرسد و ضرورت ندارد اجماع کنیم.

زاکانی تصریح کرد: خودم را توانمندتر از دیگران می‌دانم. اقبال مردم به هرکسی بود او نامزد نهایی جبهه انقلاب است