بحث مشاور  مسعود پزشکیان و کارشناس برنامه تلویزیون در آنتن زنده بالا گرفت.

کارشناس نزدیک به جلیلی خطاب به فاضلی گفت: آقای پزشکیان، کسی که کنار شما نشسته است به‌دلیل تخلف از دانشگاه اخراج شده است.  اینها بازی های سیاسی است مقهور بازی های سیاسی نشوید.در پی این اظهارات تشنجی شکل گرفت که  صداوسیما اجازه پاسخگویی به فاضلی نداد و میکروفن را قطع کرد.فاضلی هم برنامه را ترک کرد.