در پی ترک میزگرد فرهنگی توسط فاضلی پزشکیان از اسفندیاری کارشناس نزدیک به جلیلی انتقاد کرد و گفت: نباید اینجا مسائل شخصی را مطرح کنید.
در پی ترک میزگرد فرهنگی توسط فاضلی پزشکیان از  اسفندیاری کارشناس نزدیک به جلیلی انتقاد کرد.
وی خطاب به اسفندیاری گفت:  نباید اینجا مسائل شخصی را مطرح کنید.
پزشکیان گفت: من نمیگویم کار کارشناس درست بوده یا مشاور خود، بلکه اگر با هم اختلاف داریم نباید پشت تریبون بگوییم.
او بیان کرد: نوع گفتگو را بلد نیستید؛ اول خودتان را باید اصلاح کنید.