دکتر موسوی دستیار ویژه وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه و مهمان ویژه این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جاری در کشور افغانستان، به معرفی فرصت های مغتنم برای ورود وزارت بهداشت در بازار سلامت افغانستان پرداخت و مقرر شد مراتب در سه حوزه اصلی امور بهداشتی و درمانی و دارویی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها به نقل از  صبای سلامت ، اولین نشست کمیته هماهنگی و برنامه ریزی امور بین المللی امروز چهارشنبه در محل اداره کل همکار ی های بین الملل با حضور مدیران ارشد و صاحبنظر معرفی شده از معاونت ها و سازمان های وابسته و نیز با مشارکت مهمان ویژه نشست دکتر رسول موسوی، دستیار ویژه وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه، برگزار شد.

در این نشست دکتر نیکنام مدیر کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت ضمن اشاره به اهداف راهبردی در حوزه امور بین الملل و بر اساس سیاست های کلان نظام سلامت ایران و دیپلماسی سلامت، در تبیین خط مشی و سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای همکاری های مشترک دو و یا چند جانبه با سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی، نهادها و مجامع بین المللی دولتی و غیر دولتی، با استفاده از ظرفیت های داخل و خارج کشور، توضیحاتی را ارائه داد.

در ادامه نمایندگان سایر حوزه ها ضمن ارائه گزارشی از برنامه های بین المللی جاری در حوزه مربوطه، درخواست ها و پیشنهادات خود را جهت تعامل و همکاری با اداره کل همکاری های بین الملل مطرح کردند.