اخیراپیامکی برای برخی افراد ارسال شده مبنی براین که : “ملک شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده است. لطفا تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ یا ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir تعیین کنید. در غیر این‌صورت مطابق قانون مالیات‌‌های مستقیم اقدام خواهد شد”.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها به نقل از معیارپرس – اخیراپیامکی برای برخی افراد ارسال شده مبنی براین که : “ملک شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده است. لطفا تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ یا ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir تعیین کنید. در غیر این‌صورت مطابق قانون مالیات‌‌های مستقیم اقدام خواهد شد”.
هستندافرادی که خانه ای ندارند که خالی باشد واین پیامک برای آن هارفته است.قابل توجه است که بحث اخذمالیات ازخانه های خالی ازسال پیش داغ شد.قراربودمردم خانه های خودرادرسامانه ای که اعلام شده بودثبت کنندولی ظاهرادراین زمینه جامعه به اندازه لازم توجیه نشده بودواخبارحاکی ازآنست که حدود۸۰درصدمردم دراین امرمشارکت نداشته اند.حال روشن نیست که نهادمربوطه این پیامک رابرای همه فرستاده تاشورایجادکند یاواقعانهادمربوطه خانه های خالی رابه اشتباه شناسایی کرده است چراکه خیلی ازافرادخانه اضافه رااجاره داده اندوحتی درتمدیدش به بنگاه مراجعه نکرده وبامستاجربه توافق رسیده اندواغلب درشمارهمان ۸۰درصدی هستندکه اطلاعات خودرادرسامانه ثبت نکرده اندواگرقراراست ازمالکان این خانه هامالیات اخذشودمعلوم نیست چه وضعیتی پیش خواهدآمدوچه ستم هایی محتمل است برمالکان بخت برگشته واردشود!
این یک بخش قضیه هست که بالاخره نهادهای رسمی طبق قانون عمل می کنند، حال یا در اجرا، خوب یا بد عمل می شود. اما مورد دیگر آنست که؛ اصولا چرا باید از خانه های خالی مالیات گرفت. مگر در تمام دنیا از درآمد افراد مالیات اخذ نمی شود؟ کسی که خانه اش خالی مانده درآمدی کسب نکرده است که مالیات بدهد!
خب درفلسفه این قانون ظاهراباید تصور کرد که عده ای خانه خالی دارندکه ؛یاعمدانمی فروشندوبازار خرید و فروش مسکن راتشنه نگه میدارند و یاعامدانه اجاره نمی دهند…البته این اتفاق هم احتمالا در جاهای دیگرد نیا رخ نمی دهدواین موردهم درکشور ما وجود داردو در دنیا بی مانند است. پس باید پرسید چرابه جای ایجاد هزینه برمردم و دولت ، بررسی نمی شودکه به چه علتی مالکان خانه های خودراخالی نگه میدارند و آن را در مسیرکسب درآمد قرار نمی دهند. این کار هم هزینه اش کمتراست و هم آزاری برای مردم ندارد. این پیامکی که ارسال شده است اگر زیان برای مردم نداشته باشد برای هیچ کس سودی ندارد. راستی چرا نهادهای تصمیم گیر مسیرهای سخت را که شکستش در اجرا تقریبا مشخص است بیشتر دوست می‌دارند؟!

نویسنده : سید ابوالقاسم موسوی مدیرمسئول