کیهان روزنامه حامی دولت در واکنش به اظهارات رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران که گفته بود حتی اگر با ایران به توافق هم برسیم نمی‌توانیم در‌باره برخورد دولت بعدی آمریکا با این توافق تضمین بدهیم، نوشت که ما که از اول گفتیم برجام مُرده و باید جسدش را دفن کرد تا عفونت آن در فضا پراکنده نشود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، کیهان روزنامه حامی دولت در واکنش به اظهارات رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران که گفته بود حتی اگر با ایران به توافق هم برسیم نمی‌توانیم در‌باره برخورد دولت بعدی آمریکا با این توافق تضمین بدهیم، نوشت که ما که از اول گفتیم برجام مُرده و باید جسدش را دفن کرد تا عفونت آن در فضا پراکنده نشود.

گفت: از وین چه خبر؟!

گفتم: رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران گفته است حتی اگر با ایران به توافق هم برسیم نمی‌توانیم در‌باره برخورد دولت بعدی آمریکا با این توافق تضمین بدهیم!

گفت: این دیگر چه جور توافقی است که طرف مقابل با صراحت می‌گوید درباره انجام تعهداتمان تضمین نمی‌دهیم؟!

گفتم: پس برای چه مذاکره می‌کنند؟!

گفت: آمریکا وقتی قاطعیت مذاکره‌کنندگان و اصرار ایران را

بر دریافت تضمین دیده است خودش را به موش‌مردگی زده که ببینید! قوانین آمریکا به ما اجازه تضمین نمی‌دهد!

گفتم: خُب با این حساب برجام بی‌برجام. نخود، نخود، هرکه رود خانه خود!

گفت: ما که از اول گفتیم برجام مُرده و باید جسدش را دفن کرد تا عفونت آن در فضا پراکنده نشود!
گفتم: ایول! یارو را برق گرفته بود و مرده بود، مردم به جای انگشت با فازمتر روی قبرش فاتحه می‌خواندند!