مسعود پزشکیان نماینده مجلس در صداوسیما گفت: در خصوص ماجرای مهسا امینی شفاف باشید تا مردم از التهاب دربیایند.