تغییر لحن و استفاده چند باره از کلمه «منطقه، تمدن و جلوه» در چند ثانیه سخنرانی رئیس جمهور باعث واکنش کاربران به این سخنرانی شد.