رسانه هاگزارش داده اندکه؛ “رئیس قوه قضائیه با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع محصولات اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.”

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها به نقل از معیار پرس ، رسانه هاگزارش داده اندکه؛ “رئیس قوه قضائیه با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع محصولات اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.”

دستوررییس قوه قضاییه درراستای وظایفی است که ازباب نظارت برعهده این قوه می باشدامامساله اصلی نکته ایست که ریاست قوه به آن اشاره وفی الواقع تاکیدکرده است که؛ به منظوراصلاح چرخه معیوب وناسالم توزیعِ محصولات اقدام جدی داشته باشند.والبته ،بدیهی است که این عیب درچرخه تولید تنهابانظارت وآن هم اگرفقط درایامی که به نورزوماه رمضان منتهی می شودباشداثرمقطعی داردوچاره کارنیست.

این سخن امری بدیهی است، چراکه ناسالم بودن چرخه توزیع ازسال هاپیش ،هم به لسان کارشناسان جاری بوده وهم دولت هابرای مقابله باآن برنامه ریزی کرده اند.حال چگونه است که پس ازچهاردهه تلاش
نهادهای ذی ربط برای اصلاح مسیررسیدن کالابه دست مصرف کننده ،این مسیرهمچنان ناسالم وزیانبارباقی مانده است؟

دراین میان بایددونکته رامدنظرداشت :یک آن که؛دست های پنهان وآشکار– که سودهای کلان ازآشفته بازارتوزیع نصیبشان می شود — هربرنامه ای راخنثی وسترون می کنند،وشکی نیست که چنین دست هایی واقعیت دارندودرکارند.
دوم آن که؛برنامه هاعموماسردستی ،مسکن وغیرکارشناسی بوده است…والبته باتوجه به این که سودجویان درهمه جوامع فعال هستند،بایدمورددوم راجدی گرفت!
اگربرنامه ریزی برای اصلاح مسیرتوزیع همگام باسایربخش های اقتصادونیزدرچارچوب برنامه های کلان فرهنگی –اجتماعی و…صورت می گرفت علی القاعده این عیب وناسالمی تاکنون رفع شده بودوپایداری آن نشانگرآن است که پایه کارازدست کاردان خارج شده است!

امیداست دراین مورد،همآهنگی نهادهای مرتبط بااین مهم،کمک کندتابرنامه ریزی های مناسب تروکاراترتدوین واجراشودتایک باربرای همیشه معضل مسیرتوزیع کالااصلاح گرددوکار،تنها نیازمندنظارت باشد!